264. sjednica Komisije na dan 25.04.2018.
3
R J E Š E Nj E 1. Odobrava se djelimično preoblikovanje Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka kako slijedi: 1.1. izdvaja se dio imovine radi osnivanja Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ prema vrijednosti na dan 31.10.2017. godine u iznosu od 10.557.316,60 KM, 1.2. izdvojena imovina Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka iz podt. 1.1. ove tačke prenosi se sa vlasničkih računa kod nadležnih registara na Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ na osnovu ovog rješenja i u skladu sa Odlukom o djelimičnom preoblikovanju AZIF-a u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka broj SK 149/17 od 30.11.2017. godine (prečišćeni tekst), mijenjana odlukom upravnog odbora i pregledom imovine i obaveze koji čine sastavni dio te odluke, 1.3. smanjuje se osnovni kapital Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka izdvajanjem imovine za osnivanje otvorenog investicionog fonda iz podt. 1.1. ove tačke i pripadajućih gubitaka vezanih za odvojenu imovinu, tako da se osnovni kapital u iznosu od 94.035.872 KM smanjuje za iznos od 40.301.088 KM na iznos od 53.734.784 KM, podijeljen na 1.679.212 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 32 KM. 2. Odobravaju se akta Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka i to: 2.1. Odluka o izmjenama i dopunama Prospekta broj UO 05/18 od 12.02.2018. godine i UO 38/18 od 12.04.2018. godine; 2.2. Statut- prečišćen tekst broj SK 156/17 od 30.11.2017. godine. 3. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Polara invest“ a.d. Banja Luka odobrava se osnivanje Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ i upravljanje tim fondom, upis tog fonda u Registar fondova kod Komisije za hartija od vrijednosti Republike Srpske sa identifikacionim brojem: JP-A-8, kao i: 3.1. Prospekt usvojen odlukom broj UO 29/18 od 10.04.2018. godine, Skraćeni prospekt usvojen Odlukom broj UO 30/18 od 10.04.2018. godine i Statut usvojen Odlukom broj 31/18 od 10.04.2018. godine Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ i 3.2. ugovor o obavljanju poslova depozitara otvorenog investicionog fonda zaključen sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao depozitarom Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“, zaključen dana 19.02.2018. godine. 4. Obavezuje se Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Polara invest“ a.d. Banja Luka da: 4.1. u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja objavi prospekt u skraćenom obliku i statut Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ iz t. 3. dispozitiva ovog rješenja u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske, 4.2. u roku od pet dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o upisu druge emisije akcija Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, 4.3. u roku od pet dana od dana prijema ovog rješenja o upisu Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ u Registar fondova, podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i 4.4. u roku od 15 dana od dana prijema ovoga rješenja uvrsti udjele Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ na berzu ili drugo uređeno javno tržište.
Tip Dokumenta Tip dokumenta: Rješenja Br Protokola Br. protokola: Format Format: .pdf Velicina Veličina: 263,06 KB
  Na vrh