Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(746) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
27821.08.2018. R J E Š E Nj E 1. PRODUŽAVA SE DOZVOLA Draganu Kajkutu iz Banjaluke, registarski broj: 04-4-143/16, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka. 2. Dozvola iz prethodne tačke se produžava na period od dvije godine i to od dana 23.09.2018. godine do dana 23.09.2020. godine.
24208.11.2017. R J E Š E Nj E 1. Berzanskom posredniku Addiko Bank a.d. Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom prestaje da važi dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdata rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051-1585/09 od 24.04.2009. godine, produžena rješenjima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051-886/12 od 11.04.2012. godine i 01-UP-56-125-1/15 od 16.03.2015. godine i to za: 1.1. posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi); 1.2. trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi); 1.3. poslove posebne berzanske trgovine – istovremeno isticanje stalne ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti, u svoje ime i za svoj račun, radi održavanja stalne ponude i potražnje za određenom hartijom od vrijednosti (poslovi podrške tržištu - market making); 1.4. organizovanje, pripremu i sprovođenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i drugo uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije); 1.5. organizovanje, pripremu i sprovođenje emisije hartija od vrijednosti za emitenta te sa tim u vezi upis i uplata svih hartija od vrijednosti, radi njihove dalje prodaje investitorima, kako bi se osigurao uspjeh upisa i uplate (poslovi preuzimanja emisije – underwriting). 2. Berzanski posrednik Addiko Bank a.d. Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom briše se iz Registra berzanskih posrednika koji se vodi kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
26425.04.2018. R J E Š E Nj E 1. Odobrava se djelimično preoblikovanje Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka kako slijedi: 1.1. izdvaja se dio imovine radi osnivanja Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ prema vrijednosti na dan 31.10.2017. godine u iznosu od 10.557.316,60 KM, 1.2. izdvojena imovina Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka iz podt. 1.1. ove tačke prenosi se sa vlasničkih računa kod nadležnih registara na Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ na osnovu ovog rješenja i u skladu sa Odlukom o djelimičnom preoblikovanju AZIF-a u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka broj SK 149/17 od 30.11.2017. godine (prečišćeni tekst), mijenjana odlukom upravnog odbora i pregledom imovine i obaveze koji čine sastavni dio te odluke, 1.3. smanjuje se osnovni kapital Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka izdvajanjem imovine za osnivanje otvorenog investicionog fonda iz podt. 1.1. ove tačke i pripadajućih gubitaka vezanih za odvojenu imovinu, tako da se osnovni kapital u iznosu od 94.035.872 KM smanjuje za iznos od 40.301.088 KM na iznos od 53.734.784 KM, podijeljen na 1.679.212 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 32 KM. 2. Odobravaju se akta Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka i to: 2.1. Odluka o izmjenama i dopunama Prospekta broj UO 05/18 od 12.02.2018. godine i UO 38/18 od 12.04.2018. godine; 2.2. Statut- prečišćen tekst broj SK 156/17 od 30.11.2017. godine. 3. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Polara invest“ a.d. Banja Luka odobrava se osnivanje Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ i upravljanje tim fondom, upis tog fonda u Registar fondova kod Komisije za hartija od vrijednosti Republike Srpske sa identifikacionim brojem: JP-A-8, kao i: 3.1. Prospekt usvojen odlukom broj UO 29/18 od 10.04.2018. godine, Skraćeni prospekt usvojen Odlukom broj UO 30/18 od 10.04.2018. godine i Statut usvojen Odlukom broj 31/18 od 10.04.2018. godine Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ i 3.2. ugovor o obavljanju poslova depozitara otvorenog investicionog fonda zaključen sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao depozitarom Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“, zaključen dana 19.02.2018. godine. 4. Obavezuje se Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Polara invest“ a.d. Banja Luka da: 4.1. u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja objavi prospekt u skraćenom obliku i statut Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ iz t. 3. dispozitiva ovog rješenja u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske, 4.2. u roku od pet dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o upisu druge emisije akcija Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, 4.3. u roku od pet dana od dana prijema ovog rješenja o upisu Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ u Registar fondova, podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i 4.4. u roku od 15 dana od dana prijema ovoga rješenja uvrsti udjele Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ na berzu ili drugo uređeno javno tržište.
24722.12.2017. R J E Š E Nj E Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: - 01-UP-051-717/17 od 05.03.2007. godine; - 01-UP-56-61-1/16 od 17.02.2016. godine; - 01-UP-051-145/09 od16.01. 2009. godine, prestaju da važe.
19124.11.2016. Razmatranje prijedloga rješenja kojim se kastodi banci "Nova Banka" a.d. Banja Luka nalaže da dopuni interni akt u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
29623.01.2019. Rješenja kojim se daje saglasnost na imenovanje Borisa Gašpara za člana Nadzornog odbora-Odbora za reviziju Banjalučke berze a.d. Banja Luka.
27821.08.2018. Rješenje 1. PRODUŽAVA SE DOZVOLA Dejanu Jorgiću iz Banjaluke, registarski broj: 04-4-142/16, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka. 2. Dozvola iz prethodne tačke se produžava na period od dvije godine i to od dana 31.08.2018. godine do dana 31.08.2020. godine.
23421.09.2017. Rješenje kjim se daje saglasnost privrednom društvu „GREEN BLUE“ a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjaluci, da stekne udio u osnovnom kapitalu Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji je jednak ili veći od 10% a manji od 50% osnovnog kapitala.
24511.12.2017. Rješenje koim se usvaja obavještenje emitenta, „ŠIPAD“ a.d. Doboj, o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, brojem: 01-775/2017 od 29.11.2017. godine.
12018.05.2015. Rješenje koji se daje saglasnost na imenovanje Gordane (Đurađ) Vučković, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke, na mjesto člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Zepter Invest“ a.d. Banja Luka.


  Na vrh