Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
2117.07.2020. Rješenje kojim se DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja registra udjela OMIF "VB FOND" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
3713.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OAIF "Polara Adriatic Fond" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
3713.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OAIF "Jahorina koin" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
3713.11.2020. Rješenje kojim se DUIF "Polara invest" a.d. Banja Luka odobrava prenos poslova vođenja knjige udjela OMIF"Privrednik invest" na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
3309.10.2020. Rješenje kojim se mijenja naziv otvorenog investicionog fonda FUTURE FUND i identifikacioni broj fonda;
2224.07.2020. Rješenje kojim se produžava dozvola Bojanu Bundalu za obavljanje poslova investicionig menadžera u DUIF "Management Solutions" d.o.o. Banja Luka.
1902.07.2020. Rješenje kojim se upisuje treća emisija akcija pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital emitenta MF OSIGURANjE a.d. Banja Luka
3202.10.2020. Rješenje kojim se usvaja obavještenje emitenta HOTEL "BOSNA" a.d. Banja Luka o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
23529.09.2017. 1. Rješenje kojim se odobrava djelimično preoblikovanje Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina, kako slijedi: 1.1. Iz imovine Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina na dan 31.12.2016. godine, u iznosu od 23.825.108,45 KM, odvaja se dio imovine radi osnivanja Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“, u iznosu od 23.263.624,35 KM i pripadajući iznos obaveza u iznosu od 1.183.964,96 KM i prenosi sa vlasničkih računa kod nadležnih registara na Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „Invest nova“, u skladu sa Odlukom o djelimičnom preoblikovanju Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina u Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „Invest nova“, broj: SK-I-06/2017 od 24.04.2017. godine. 1.2. osnovni kapital Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina, koji iznosi 187.191.287 KM, smanjuje se za iznos od 52.431.088 KM, tako da osnovni kapital, nakon smanjenja iznosi 134.760.199 KM, podijeljen na 134.760.199 običnih akcija nominalne vrijednosti 1 KM. 2. Odobravaju se akta Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina i to: 2.1. Prospekt, broj: UO-XII-04/2017 od 10.08.2017. godine i 2.2. Statut-prečišćen tekst, broj: UO-XVI-03/2017 od 29.08.2017. godine, notarski potvrđen pod brojem: OPU – 841/2017 3. Odobrava se Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina, osnivanje Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“ i upravljanje tim fondom, upis tog fonda u Registar fondova kod Komisije za hartija od vrijednosti Republike Srpske s identifikacionim brojem: JP-A-8, kao i: 3.1. Prospekt, Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“, broj: UO-VIII-4/2017 od 09.06.2017. godine i UO-XVII-02/2017 od 04.09.2017. godine, 3.2. Statut Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“, broj: UO-VIII-5/17 od 09.06.2017. godine i UO-XVII-03/2017 od 04.09.2017. godine i 3.3. Ugovor sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao depozitarom Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“, zaključen dana 12.06.2017. godine. 4. Obavezuje se Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina, da: 4.1. objavi prospekt u skraćenom obliku i statut Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“ u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske, u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja 4.2. podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u roku od pet dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o upisu druge emisije akcija Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, 4.3. u roku od pet dana od dana prijema ovog rješenja o upisu Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“ u Registar fondova, podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i 4.4. u roku od 15 dana od dana prijema ovoga rješenja uvrsti udjele Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“ na berzu ili drugo uređeno javno tržište.
20510.03.2017. Rješenje kojim se nalaže Banjalučkoj berzi da obustavi trgovanje svih emitenata koji nisu objavili revizorski izvještaj za 2015. godinu.


  Na vrh