Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
27312.07.2018. Rješenje o upisu u Registar emitenata emisije akcija emitenta Prijedorčanka ad Prijedor po osnovu smanjenja osnovnog kapitala.
12018.05.2015. Zaključak kojim se odbija zahtjev emitenta Komunalno preduzeće „BUDUĆNOST“ a.d. Laktaši,za povrat novčanih sredstava uplaćenih po osnovu naknade po prijavi emitenta za upis druge emisije akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata hartija od vrijednosti u iznosu od 5.681,03 KM.
33920.12.2019. Odobrava se emitentu, Mlinsko pekarska industrija „MODRIČA“ a.d. Modriča, jedinstveni prospekt za četvrtu emisiju akcija upućen investitorima koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu i uvrštenje na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u iznosu od 3.850.000 KM, podijeljenu na 3.850.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM.
19924.01.2017. Odobravaju se izmjene i dopune plana preoblikovanja Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Zepter fond“ a.d. Banja Luka.
23823.10.2017. Opštini Srbac, odobrava se jedinstveni prospekt za treću emisiju obveznica javnom ponudom u iznosu od 3.500.000 KM, podijeljenu na 35.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM sa rokom dospijeća 14 godina i kamatnom stopom od 5,5% na godišnjem nivou, uz uslove utvrđene Odlukom o trećoj emisiji obveznica javnom ponudom, broj 01-022-143/17 od 05.09.2017. godine.
25012.01.2018. R J E Š E Nj E 1. Odobrava se „PMP Industries“ S.P.A Via Dell Industria 2, Coseano, Italija, kao ponudiocu, objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “PMP JELŠINGRAD” Fabrika mašina Gradiška, Utva Zlatokrila V, Gradiška. 2. Utvrđuje se da ponuda za preuzimanje iz prethodne tačke sadrži sve podatke predviđene odredbom člana 13. stav 1. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava. 3. Ponudilac je obavezan objaviti ponudu za preuzimanje u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema ovog rješenja, i o tome dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske odgovarajući dokaz.
27821.08.2018. R J E Š E Nj E 1. Daje se saglasnost na imenovanje Tatjane Tomanić, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke za zamjenika direktora Berzanskog posrednika „Advantis broker“ a.d. Banja Luka; 2. Mandat zamjenika direktora traje pet godina počev od dana donošenja ovog rješenja. R J E Š E Nj E 1. Daje se saglasnost na imenovanje Tatjane Tomanić, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke za zamjenika direktora Berzanskog posrednika „Advantis broker“ a.d. Banja Luka; 2. Mandat zamjenika direktora traje pet godina počev od dana donošenja ovog rješenja.
27821.08.2018. R J E Š E Nj E 1. PRODUŽAVA SE DOZVOLA Draganu Kajkutu iz Banjaluke, registarski broj: 04-4-143/16, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka. 2. Dozvola iz prethodne tačke se produžava na period od dvije godine i to od dana 23.09.2018. godine do dana 23.09.2020. godine.
24208.11.2017. R J E Š E Nj E 1. Berzanskom posredniku Addiko Bank a.d. Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom prestaje da važi dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdata rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051-1585/09 od 24.04.2009. godine, produžena rješenjima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051-886/12 od 11.04.2012. godine i 01-UP-56-125-1/15 od 16.03.2015. godine i to za: 1.1. posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi); 1.2. trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi); 1.3. poslove posebne berzanske trgovine – istovremeno isticanje stalne ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti, u svoje ime i za svoj račun, radi održavanja stalne ponude i potražnje za određenom hartijom od vrijednosti (poslovi podrške tržištu - market making); 1.4. organizovanje, pripremu i sprovođenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i drugo uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije); 1.5. organizovanje, pripremu i sprovođenje emisije hartija od vrijednosti za emitenta te sa tim u vezi upis i uplata svih hartija od vrijednosti, radi njihove dalje prodaje investitorima, kako bi se osigurao uspjeh upisa i uplate (poslovi preuzimanja emisije – underwriting). 2. Berzanski posrednik Addiko Bank a.d. Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom briše se iz Registra berzanskih posrednika koji se vodi kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
26425.04.2018. R J E Š E Nj E 1. Odobrava se djelimično preoblikovanje Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka kako slijedi: 1.1. izdvaja se dio imovine radi osnivanja Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ prema vrijednosti na dan 31.10.2017. godine u iznosu od 10.557.316,60 KM, 1.2. izdvojena imovina Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka iz podt. 1.1. ove tačke prenosi se sa vlasničkih računa kod nadležnih registara na Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ na osnovu ovog rješenja i u skladu sa Odlukom o djelimičnom preoblikovanju AZIF-a u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka broj SK 149/17 od 30.11.2017. godine (prečišćeni tekst), mijenjana odlukom upravnog odbora i pregledom imovine i obaveze koji čine sastavni dio te odluke, 1.3. smanjuje se osnovni kapital Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka izdvajanjem imovine za osnivanje otvorenog investicionog fonda iz podt. 1.1. ove tačke i pripadajućih gubitaka vezanih za odvojenu imovinu, tako da se osnovni kapital u iznosu od 94.035.872 KM smanjuje za iznos od 40.301.088 KM na iznos od 53.734.784 KM, podijeljen na 1.679.212 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 32 KM. 2. Odobravaju se akta Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka i to: 2.1. Odluka o izmjenama i dopunama Prospekta broj UO 05/18 od 12.02.2018. godine i UO 38/18 od 12.04.2018. godine; 2.2. Statut- prečišćen tekst broj SK 156/17 od 30.11.2017. godine. 3. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Polara invest“ a.d. Banja Luka odobrava se osnivanje Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ i upravljanje tim fondom, upis tog fonda u Registar fondova kod Komisije za hartija od vrijednosti Republike Srpske sa identifikacionim brojem: JP-A-8, kao i: 3.1. Prospekt usvojen odlukom broj UO 29/18 od 10.04.2018. godine, Skraćeni prospekt usvojen Odlukom broj UO 30/18 od 10.04.2018. godine i Statut usvojen Odlukom broj 31/18 od 10.04.2018. godine Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ i 3.2. ugovor o obavljanju poslova depozitara otvorenog investicionog fonda zaključen sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao depozitarom Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“, zaključen dana 19.02.2018. godine. 4. Obavezuje se Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Polara invest“ a.d. Banja Luka da: 4.1. u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja objavi prospekt u skraćenom obliku i statut Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ iz t. 3. dispozitiva ovog rješenja u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske, 4.2. u roku od pet dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o upisu druge emisije akcija Akcijskog zatvorenog investicionog fonda u preoblikovanju „Polara invest fond“ a.d. Banja Luka po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, 4.3. u roku od pet dana od dana prijema ovog rješenja o upisu Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ u Registar fondova, podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i 4.4. u roku od 15 dana od dana prijema ovoga rješenja uvrsti udjele Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „Adriatic balanced“ na berzu ili drugo uređeno javno tržište.


  Na vrh