Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(2) Odluke(10) Pravilnici(12) Rješenja(806) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
21526.05.2017. Rješenje kojiim se „Magic Garden Limited“ dasje saglasnost da stekne udio u osnovnom kapitalu Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji je jednak ili veći od 10%, a manji od 20% osnovnog kapitala.
16516.06.2016. Rješenje kojiim se Aleksandru Čoliću iz Dervente oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer, u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Mikrofin Invest“ d.o.o. Banja Luka, zbog prestanka radnog odnosa u Društvu.
26617.05.2018. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Dragane Tučić, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke, na mjesto člana nadzornog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
12507.07.2015. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka nalaže da: 1.1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: UO 115/10 od 03.03.2010. godine uskladi sa članom 4. st. 2. i 3. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/07), 1.2. Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za upravljanje portfeljom (front office), prečišćen tekst broj: UO 146/11 od 17.05.2011. godine, uskladi sa članom 5. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.3. Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za analizu i internu kontrolu (middle office), prečišćen tekst broj: UO 147/11 od 17.05.2011. godine i Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za podršku (back office) od 20.03.2008. godine, uskladi sa čl. 6., 7. i 9. stav 3. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.4. imenuje lice za obavljanje interne kontrole poslovanja u skladu sa članom 9. stav 1. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.5. Pravilnik o zaštiti podataka, privilegovanih informacija i informacionog sistema broj: 88/2008 od 20.03.2008. godine, uskladi sa članom 11. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i -1.6. Listu kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja broj: UO: 09/2008 od 20.03.2008. godine uskladi sa članom 16. st. 1. i 2. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima. 2. Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka da u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske dostavi dokaz o otklanjanju nepravilnosti utvrđenih u postupku vanrednog nadzora i izvršenju radnji koje su naložene u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.
12507.07.2015. Rješenje kojim se Društvu sa ograničenom odgovornošću „SINOVI I OCI“ Banja Luka, kao ponudiocu,odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “VITINKA” Kozluk, Podrinjska bb, Kozluk.
21819.06.2017. Rješenje kojim se emitentu TOPLANA“ a.d. Banja Luka, odobrava izmjena jedinstvenog prospekta za drugu emisiju obveznica upućenoj kvalifikovanom investitoru i uvrštenje obveznica na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u dijelu koji se odnosi na rok za upis i uplatu obveznica tako da umjesto 90 dana ponuda traje 5 dana.
24511.12.2017. Rješenje kojim prestaje da važi dozvola za obavljanje kastodi poslova kastodi banci „UNICREDIT BANK“ a.d. Banja Luka izdata rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-051-1157/12 od 21.05.2012. godine, produžena rješenjem broj: 01-UP-55-256-1/15 od 24.04.2015. godine, sa važenjem do 21.05.2018. godine.
25522.02.2018. Rješenje kojim se “ČAJAVEC- SERVIS I PROMET“ a.d. Banja Luka, kao ponudiocu, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “ČAJAVEC- USLUŽNE DJELATNOSTI“ Banja Luka.
13127.08.2015. Rješenje kojim se Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka nalaže da bez odlaganja obustavi trgovanje hartijama od vrijednosti svih emitenata koji nisu objavili izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2014. godinu.
27312.07.2018. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Danke Damjanović, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke za rukovodioca Odjeljenja depozitarnih poslova Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.


  Na vrh