Vrste оdluka

-- Nema dokumenta --(2) Dopis(1) Odgovori na upit(2) Odluke(11) Pravilnici(12) Rješenja(868) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
5509.04.2021. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka produžava dozvola za obavljanje poslova depozitara investicionih fondova
5402.04.2021. Rješenje kojim se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, daje se saglasnost za obavljanje poslova platnog agenta u postupku obezbjeđenja plaćanja dospjelih a neisplaćenih obaveza emitenata iz anuiteta registrovanih obveznica korišćenjem položenih mjenica kod platnog agenta od strane emitenta i aktiviranja garancije Republike Srpske, kao instrumenta obezbjeđenja u emisiji obveznica.
23529.09.2017. 1. Rješenje kojim se odobrava djelimično preoblikovanje Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina, kako slijedi: 1.1. Iz imovine Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina na dan 31.12.2016. godine, u iznosu od 23.825.108,45 KM, odvaja se dio imovine radi osnivanja Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“, u iznosu od 23.263.624,35 KM i pripadajući iznos obaveza u iznosu od 1.183.964,96 KM i prenosi sa vlasničkih računa kod nadležnih registara na Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „Invest nova“, u skladu sa Odlukom o djelimičnom preoblikovanju Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina u Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „Invest nova“, broj: SK-I-06/2017 od 24.04.2017. godine. 1.2. osnovni kapital Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina, koji iznosi 187.191.287 KM, smanjuje se za iznos od 52.431.088 KM, tako da osnovni kapital, nakon smanjenja iznosi 134.760.199 KM, podijeljen na 134.760.199 običnih akcija nominalne vrijednosti 1 KM. 2. Odobravaju se akta Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina i to: 2.1. Prospekt, broj: UO-XII-04/2017 od 10.08.2017. godine i 2.2. Statut-prečišćen tekst, broj: UO-XVI-03/2017 od 29.08.2017. godine, notarski potvrđen pod brojem: OPU – 841/2017 3. Odobrava se Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina, osnivanje Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“ i upravljanje tim fondom, upis tog fonda u Registar fondova kod Komisije za hartija od vrijednosti Republike Srpske s identifikacionim brojem: JP-A-8, kao i: 3.1. Prospekt, Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“, broj: UO-VIII-4/2017 od 09.06.2017. godine i UO-XVII-02/2017 od 04.09.2017. godine, 3.2. Statut Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“, broj: UO-VIII-5/17 od 09.06.2017. godine i UO-XVII-03/2017 od 04.09.2017. godine i 3.3. Ugovor sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao depozitarom Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“, zaključen dana 12.06.2017. godine. 4. Obavezuje se Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina, da: 4.1. objavi prospekt u skraćenom obliku i statut Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“ u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske, u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja 4.2. podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u roku od pet dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o upisu druge emisije akcija Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, 4.3. u roku od pet dana od dana prijema ovog rješenja o upisu Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“ u Registar fondova, podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i 4.4. u roku od 15 dana od dana prijema ovoga rješenja uvrsti udjele Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova“ na berzu ili drugo uređeno javno tržište.
20510.03.2017. Rješenje kojim se nalaže Banjalučkoj berzi da obustavi trgovanje svih emitenata koji nisu objavili revizorski izvještaj za 2015. godinu.
27312.07.2018. Rješenje o upisu u Registar emitenata emisije akcija emitenta Prijedorčanka ad Prijedor po osnovu smanjenja osnovnog kapitala.
12018.05.2015. Zaključak kojim se odbija zahtjev emitenta Komunalno preduzeće „BUDUĆNOST“ a.d. Laktaši,za povrat novčanih sredstava uplaćenih po osnovu naknade po prijavi emitenta za upis druge emisije akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata hartija od vrijednosti u iznosu od 5.681,03 KM.
33920.12.2019. Odobrava se emitentu, Mlinsko pekarska industrija „MODRIČA“ a.d. Modriča, jedinstveni prospekt za četvrtu emisiju akcija upućen investitorima koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu i uvrštenje na Banjalučku berzu hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u iznosu od 3.850.000 KM, podijeljenu na 3.850.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM.
19924.01.2017. Odobravaju se izmjene i dopune plana preoblikovanja Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Zepter fond“ a.d. Banja Luka.
23823.10.2017. Opštini Srbac, odobrava se jedinstveni prospekt za treću emisiju obveznica javnom ponudom u iznosu od 3.500.000 KM, podijeljenu na 35.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM sa rokom dospijeća 14 godina i kamatnom stopom od 5,5% na godišnjem nivou, uz uslove utvrđene Odlukom o trećoj emisiji obveznica javnom ponudom, broj 01-022-143/17 od 05.09.2017. godine.
25012.01.2018. R J E Š E Nj E 1. Odobrava se „PMP Industries“ S.P.A Via Dell Industria 2, Coseano, Italija, kao ponudiocu, objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “PMP JELŠINGRAD” Fabrika mašina Gradiška, Utva Zlatokrila V, Gradiška. 2. Utvrđuje se da ponuda za preuzimanje iz prethodne tačke sadrži sve podatke predviđene odredbom člana 13. stav 1. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava. 3. Ponudilac je obavezan objaviti ponudu za preuzimanje u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema ovog rješenja, i o tome dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske odgovarajući dokaz.


  Na vrh