Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(682) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
17920.09.2016. Rješenje kojim se Slobodanu Podraščaninu iz Banja Luke, izdaje dozvola, registarski broj 05-03-155/16, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u berzanskom posredniku „Advantis broker“ a.d. Banja Luka.
15707.04.2016. Rješenje kojim se Stevanu Steviću, doktoru ekonomskih nauka iz Brčkog izdaje dozvola za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „BORS INVEST“ a.d. Banja Luka.
15204.02.2016. Rješenje kojim se Tadiji (Uroš) Pilipović iz Banja Luke, izdaje dozvola, registarski broj 05-03-154/16, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u berzanskom posredniku Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka-Služba brokerskih poslova.
11104.03.2015. Rješenje kojim se Tatjani (Boško) Tomanić iz Banjaluke, produžava se dozvola registarski broj: 05-03-71/07, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker u Berzanskom posredniku „Advantis broker“ a.d. Banja Luka.
18023.09.2016. Rješenje kojim se utvrđuje da je Društvo za upravljanje investicionim fondovima „INVEST NOVA“ a.d. Bijeljina, uskladilo svoje poslovanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 82/15).
14411.12.2015. Rješenje kojim se: 1. Utvrđuje da prestaje da važi dozvola za obavljanje kastodi poslova kastodi banci "Sparkasse bank“ d.d. Sarajevo izdata rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-051-456/12 od 27.02.2012. godine i produžena rješenjem broj: 01-UP-55-38-1/15 od 18.02.2015. godine koja važi do 27.02.2018. godine. 2. "Sparkasse bank“ d.d. Sarajevo se briše iz registra kastodi banaka.
13406.10.2015. Rješenje kojim se: 1. Proglašava VIII emisija akcija javnom ponudom emitenta, BOBAR OSIGURANjE a.d. Bijeljina, Filipa Višnjića 211, neuspješnom, 2. Odbija prijava emitenta iz tačke 1. rješenja za upis VII emisije akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata hartija od vrijednosti u postupku istovremenog smanjenja i povećanja osnovnog kapitala, broj: 03-30-351/15 od 29.05.2015. godine.
26723.05.2018. Rješenje kojim se: 1. Ukida zabrana trgovanja hartijama od vrijednosti na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka emitenata koji nisu objavili izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2011, 2012, 2014, 2015. i 2016. godinu, naloženo rješenjima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-34-399/14 od 15.05.2014. godine, broj 01-UP-34-568/15 od 01.09.2015. godine, broj 01-UP-34-172/17 od 10.03.2017. godine i broj 01-UP-34-435-1/17 od 27.07.2017. godine; 2. Nalaže Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka da uvrsti hartije od vrijednosti iz tačke 1. dispozitiva rješenja na slobodno tržišne hartija od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem u skladu sa članom 3. stav 3. Pravila Banjalučke berze broj 01-UO-756/12 od 16.11.2012. godine, 01-UO-537/14 od 05.09.2014. godine i 01-UO-176/18 od 11.05.2018. godine.
14227.11.2015. Rješenje kojim se: 1. daje odobrenje za izmjene i dopune Prospekta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Jahorina konseko invest“ a.d. Pale. 2. daje odobrenje za izmjene i dopune Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Jahorina konseko invest“ a.d. Pale.
22417.07.2017. Rješenje kojim se: 1. Odobrava djelimično preoblikovanje Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju "ZEPTER FOND" a.d. Banja Luka kako slijedi: 1.1. izdvajanjem dijela imovine radi osnivanja Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Future Fund“ prema vrijednosti na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 83.424.031,72 KM i prenos pripadajućeg dijela obaveza u iznosu od 553.697,68 KM, 1.2. izdvajanjem dijela imovine radi osnivanja Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus Fund“ prema vrijednosti na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 32.353.254,11 KM i pripadajućeg dijela obaveza u iznosu od 214.733,35 KM i 1.3. smanjenjem osnovnog kapitala izdvajanjem imovine za osnivanje otvorenih investicionih fondova iz podt. 1.1. i 1.2. ove tačke u visini od 115.008.854,79 KM i iznos pripadajućih gubitaka vezanih za odvojenu imovinu u visini 80.543.619,63 KM, tako da se osnovni kapital u iznosu od 320.291.477 KM smanjuje za iznos od 195.552.474,43 KM na iznos od 126.626.863 KM, podijeljen na 7.448.639 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 17 KM. 2. Odobravaju izmjene i dopune Prospekta i Statuta Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju ZEPTER FOND a.d. Banja Luka. 3. Odobrava osnivanje Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Future Fund“ i upis tog fonda u Registar fondova kod Komisije za hartija od vrijednosti s identifikacionim brojem: ________________, kao i: 3.1. Prospekt i Statut Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Future Fund“, broj: _______________ i 3.2. ugovor s Novom bankom ad Banja Luka kao depozitarom Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Future Fund“, broj: _______________ od ________________ godine. 4. Odobrava osnivanje Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Maximus Fund“ i upis tog fonda u Registar fondova kod Komisije za hartija od vrijednosti s identifikacionim brojem: ______________, kao i: 4.1. Prospekt i Statut Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Maximus Fund“ i 4.2. ugovor s Novom bankom ad Banja Luka kao depozitarom Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Maximus Fund“, broj: _____________ od _________ godine. 5. Obavezuje Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka da: 5.1. u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja objavi prospekte i statute otvorenih mješovitih investicionih fondova sa javnom ponudom iz t. 3. i 4. dispozitiva ovog rješenja u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske; 5.2. u roku od pet dana od dana prijema rješenja o upisu druge emisije akcija Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju ZEPTER FOND a.d. Banja Luka po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata i pet dana od dana prijema ovog rješenja o upisu otvorenih mješovitih investicionih fondova sa javnom ponudom „Future Fund“ i „Maximus Fund“ u Registar fondova, podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i 5.3. u roku od 15 dana od dana prijema ovoga rješenja uvrsti udjele otvorenih mješovitih investicionih fondova sa javnom ponudom „Future Fund“ i „Maximus Fund“ na berzu ili drugo uređeno javno tržište.


  Na vrh