Vrste оdluka

Dopis(1) Nije definisano(2) Odgovori na upit(1) Odluke(7) Pravilnici(12) Rješenja(682) Standardi(1) Stavovi(2) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
22212.07.2017. Rješenje kojim se: 1. Ukida rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051-204/01 od 24.04.2011. godine kojim je Berzanskom posredniku „Eurobroker“ a.d. Banja Luka izdata dozvola za obavljanje poslova posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi), zajedno sa rješenjem broj 01-UP-56-192/17 od 11.04.2017. godine kojim je ista dozvola produžena; 2. Ukida rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051-1957/10 od 25.07.2010. godine kojim je Berzanskom posredniku „Eurobroker“ a.d. Banja Luka izdata dozvola za obavljanje poslova trgovine hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi), organizovanja, pripreme i sprovođenja upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije), zajedno sa rješenjem broj 01-UP-56-483-1/16 od 08.07.2016. godine kojim je ista dozvola produžena.
13127.08.2015. Rješenje kojim se: 1. Utvrđuje da je Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka djelimično izvršilo radnje koje su naložene u tački 1. dispozitiva rješenja Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-62-871-30-14G/15 od 07.07.2015. godine. 2. Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka da: 1.1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: UO 207/15 od 27.07.2015. godine uskladi sa članom 4. st. 2. i 3., a sve u skladu sa odredbom člana 8. stav 1. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/07), 1.2. Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za upravljanje portfeljom (front office), broj: UO 208/15 od 27.07.2015. godine, uskladi sa čl. 5. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.3. Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za analizu i internu kontrolu (middle office), prečišćen tekst broj: UO 209/15 od 27.07.2015. godine i Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za podršku (back office) broj: 210/15 od 27.07.2015. godine, uskladi sa čl. 6. stav 1. , čl. 7.stav 1. i čl. 9. stav 3. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.4. Odluku o imenovanju lica za obavljanje interne kontrole poslovanja i osiguranje usklađenosti poslovanja, br. OD 08/15 od 04.08.2015. godine uskladi sa članom 9. stav 1. i 2. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima. 3. Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka / direktoru da stavi van snage Pravilnik o radu investicionog odbora broj: OD 02/10 od 17.03.2010. godine i razriješi predsjednika i članove Investicionog odbora i donese novi akt kojim će da propiše postupak i način donošenja investicionih odluluka. 4. Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske dostavi dokaz o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti u aktima navedenim u tački 1. dispozitiva ovog rješenja, kao i o izvršenju radnji koje su naložene u tački 3. 4. dispozitiva ovog rješenja.
13406.10.2015. Rješenje kojim se: 1. utvrđuje da je Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka djelimično izvršilo radnje koje su naložene u tački 1. dispozitiva rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-62-871-35-14G/15 od 01.09.2015. godine. 2.Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka da Proceduru donošenja i provođenja investicionih odluka broj: OD 11/15 od 14.09.2015. godine dopuni u članu I i II na način da jasno i nedvosmisleno propiše proceduru donošenja investicionih odluka i to: - na koji način se kontinuirano prati stanje na tržištima kapitala, - kriterijumi za identifikuju potencijalnih mogućnosti za investiranje i dezinvestiranje hartija od vrijednosti, - ko i kako odeđuje „ukazanu potrebu“ i na osnovu čega, - strukturu stručne analiza, - koje elemente sadrži odluka Upravnog odbora o investiranju/dezinvestiranju odnosno investiciona odluka, - koje elemente sadrži odluka direktora o investiranju/dezinvestiranju odnosno investiciona odluka kada je donosi direktor.
13228.09.2015. Rješenje kojim seu Registar emitenata upisuje 13. emisija akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala emitenta Wiener osiguranje a.d. Banja Luka u iznosu od 11.215.500 KM.
31303.06.2019. Rješenje kojim seuUsvaja obavještenje emitenta, Građevinsko preduzeće „JEDINSTVO“ a.d. Gradiška, o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, broj: 139/19 od 24.05.2019. godine.
24827.12.2017. Rješenje kojim usvaja obavještenje emitenta, „TRAVUNIJA“ a.d. Trebinje, o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, broj: 640-01/17 od 25.12.2017. godine.
14227.11.2015. Rješenje kojim utvrđuje se da za Ranka (Pero) Bojića (JMB: 2805965160022), sa adresom Miljakovci 20, Prijedor, Gordanu (Pero) Zgonjanin (JMB: 1004967165033), sa adresom Petra Kočića 32, Prijedor, i „FLOWER-ECO-DESING“ d.o.o. Prijedor (MB: 11038620) sa sjedištem u Trg Zorana Karlice bb, Prijedor, kao lica koja zajednički djeluju, postoji obaveza na objavljivanje ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “VETERINARSKA STANICA” Prijedor.
12426.06.2015. Rješenje kojima se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka daje saglasnost na izmjene Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti.
29426.12.2018. Rješenje kojimse berzanskom posredniku ''Raiffeisen CAPITAL“ a.d. Banja Luka, produžava se dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdata Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-051-160/13 od 29.01.2013. godine i to za posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi).
10918.02.2015. Rješenje o priznavanju zvanja investicionog menadžera Aleksandru Antonijeviću.


  Na vrh