Vrste оdluka

-- Nema dokumenta --(2) Dopis(1) Odgovori na upit(2) Odluke(11) Pravilnici(12) Rješenja(868) Standardi(1) Stavovi(3) Zaključci(2)
 Datum održavanjaOdluka
4330.12.2020. Rješenja kojim se prihvata obavještenje emitenta MPI "MODRIČA" a.d. Modriča o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
4117.12.2020. Rješenjaekojim se Milkici Ećim Panić produžava dozvola za obavljanje poslova investicionog savjetnika u Berzanskom posredniku "Advantis broker" ad Banja Luka
27821.08.2018. Rješenje 1. PRODUŽAVA SE DOZVOLA Dejanu Jorgiću iz Banjaluke, registarski broj: 04-4-142/16, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka. 2. Dozvola iz prethodne tačke se produžava na period od dvije godine i to od dana 31.08.2018. godine do dana 31.08.2020. godine.
23421.09.2017. Rješenje kjim se daje saglasnost privrednom društvu „GREEN BLUE“ a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjaluci, da stekne udio u osnovnom kapitalu Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji je jednak ili veći od 10% a manji od 50% osnovnog kapitala.
24511.12.2017. Rješenje koim se usvaja obavještenje emitenta, „ŠIPAD“ a.d. Doboj, o promjeni pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, brojem: 01-775/2017 od 29.11.2017. godine.
12018.05.2015. Rješenje koji se daje saglasnost na imenovanje Gordane (Đurađ) Vučković, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke, na mjesto člana Upravnog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima „Zepter Invest“ a.d. Banja Luka.
21526.05.2017. Rješenje kojiim se „Magic Garden Limited“ dasje saglasnost da stekne udio u osnovnom kapitalu Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji je jednak ili veći od 10%, a manji od 20% osnovnog kapitala.
16516.06.2016. Rješenje kojiim se Aleksandru Čoliću iz Dervente oduzima dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju investicioni menadžer, u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Mikrofin Invest“ d.o.o. Banja Luka, zbog prestanka radnog odnosa u Društvu.
26617.05.2018. Rješenje kojim se daje saglasnost na imenovanje Dragane Tučić, diplomiranog ekonomiste iz Banjaluke, na mjesto člana nadzornog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
12507.07.2015. Rješenje kojim se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka nalaže da: 1.1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: UO 115/10 od 03.03.2010. godine uskladi sa članom 4. st. 2. i 3. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/07), 1.2. Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za upravljanje portfeljom (front office), prečišćen tekst broj: UO 146/11 od 17.05.2011. godine, uskladi sa članom 5. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.3. Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za analizu i internu kontrolu (middle office), prečišćen tekst broj: UO 147/11 od 17.05.2011. godine i Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za podršku (back office) od 20.03.2008. godine, uskladi sa čl. 6., 7. i 9. stav 3. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.4. imenuje lice za obavljanje interne kontrole poslovanja u skladu sa članom 9. stav 1. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.5. Pravilnik o zaštiti podataka, privilegovanih informacija i informacionog sistema broj: 88/2008 od 20.03.2008. godine, uskladi sa članom 11. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i -1.6. Listu kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja broj: UO: 09/2008 od 20.03.2008. godine uskladi sa članom 16. st. 1. i 2. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima. 2. Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka da u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske dostavi dokaz o otklanjanju nepravilnosti utvrđenih u postupku vanrednog nadzora i izvršenju radnji koje su naložene u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.


  Na vrh