Zatvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom u preoblikovanju "ZIF INVEST NOVA FOND" a.d. Bijeljina


Oznaka ZJP-5
Oznaka na berzi INVP
Tip fonda Zatvoreni investicioni fond
Način ulaganja ZJP - Obični
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-041-2453/07
Datum rješenja o dozvoli15.6.2007
Datum upisa u sudski registar20.6.2007
Kapital187.191.287,00


Banka depozitar i revizor

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka
Revizor "Revidere" Bijeljina (2016)

Provizija za upravljanje društvu u %:2,00
Nominalna vrijednost akcije:1,00

Principi ulaganja

Investicioni cilj fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok, kroz ulaganje imovine fonda u: akcije, obveznice i drugu imovinu domaćih i inostranih emitenata.

Vrsta imovine

Društvo za upravljanje će voditi srednje rizičnu politiku ulaganja sredstava fonda. Sredstva fonda, društvo će ulagati u:
1. kratkoročne i dugoročne hartije od vrijednosti,
2. udjele ili akcije investicionih fondova,
3. instrumente tržišta novca,
4. novčane depozite,
5. nekretnine.

Faktori rizika

Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnoća ili mogućnost da prinos od ulaganja bude
nezadovoljavajući ili negativan.
Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:
1. rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik),
Imovina fonda će biti uložena u finansijske instrumente čija je cijena podložna dnevnim promjenama, a u skladu sa strategijom i ograničenjima navedenim u Statutu fonda i Prospektu fonda. Pad cijene pojedinog instrumenta u koji je uložena imovina fonda može dovesti do smanjenja prinosa na ulaganje.
2. rizik promjene kursa (valutni rizik),
4

Imovina fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim valutama, čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu na konvertibilnu marku - obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje imovine fonda.
3. kreditni rizik,
Predstavlja vjerovatnost da emitenti finansijskog instrumenta koji je uključen u imovinu fonda neće u cjelini ili djelomično podmiriti svoje obaveze, što bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine fonda.
4. rizik likvidnosti,
Predstavlja vjerovatnoću nemogućnosti brze prodaje finansijske imovinefonda po cijeni kojaje približnojednakafer vrijednosti imovine.
5. rizik promjene poreskih propisa,
Predstavlja vjerovatnoću da se poreski propisi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ili inostranstvu promijene na način koji bi negativno uticao na prinos fonda. Pomenuti rizik je u pojpunosti izvan uticaja društva.
6. promjena neto vrijednosti imovine fonda,
S obzirom na vrste imovine u koje fond ulaže, te s obzirom na sastav portfelja fonda, odnosno ne tehnike upravljanja imovinom fonda, vrijednost imovine fonda je podložna promjenama.

Način i vrsta obračuna imovine

Neto vrijednost imovine fonda se obračunava u skladu sa Zakonom, drugim propisima i metodologijom koju utvrdi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Neto vrijednost imovine fonda će se obračunavati najmanje jedanput mjesečno, a obračun će se vršiti poslednjeg dana u mjesecu.

Izvještaj o poslovanju

Akcionari fonda i druga zainteresovana lica mogu besplatno dobiti ili izvršiti uvid u finansijske
izvještaje fonda: ( godišnji, polugodišnji i tromjesečni) kod Društva za upravljanje investicionim
fondovima "INVEST NOVA" a.d. Bijeljina, u sjedištu društva u Ulici Gavrila Principa, broj 11,
svakim radnim danom od 08h do16h.
Pored finansijskih izvještaja fonda, akcionari fonda i druga zainteresovana lica mogu besplatno
dobiti primjerak Statuta fonda i primjerak cjelovitog Prospekta fonda, kao i dodatne informacije o
Fondu, u sjedištu društva svakim radnim danom od 08h do 16h.
Statut fonda, Prospekt fonda, finansijski izvještaji fonda i druge značajne informacije o fondu su
dostupni na našoj internet adresi: www.investnova.info
Izvod iz sudskog registra za revizora Orginal 522 KB
Prospekt Orginal 550 KB
Prospekt Nadopuna 17 KB
Prospekt Nadopuna 176 KB
Prospekt Prečišćavanje 697 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Orginal 414 KB
Statut Orginal 793 KB
Statut Nadopuna 35 KB
Statut Prečišćavanje 582 KB
Statut Nadopuna 167 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 609 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Orginal 667 KB
  Na vrh