Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF Future fund"


Oznaka JP-A-6
Oznaka na berzi
Tip fonda Otvoreni investicioni fond
Način ulaganja A - Akcijski
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-51-169-6/17
Datum rješenja o dozvoli17.7.2017.
Datum upisa u sudski registar 
Kapital82.870.334,04


Banka depozitar

Banka depozitar "NOVA BANKA" a.d. Banja Luka

Otvoreni investicioni fond

Vrsta otvorenog fonda Javnom ponudom
Naziv otvorenog fonda Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom "OIF Future fund"

Provizija za upravljanje društvu u %:3,50
Izlazne naknade u % (za OIF): U prvoj godini 20%
Izlazne naknade u % (za OIF): U drugoj godini 10%
Izlazne naknade u % (za OIF): Po isteku perioda od dve godine 3,5%
Ulazne naknade u % (za OIF): 0

Principi ulaganja


Vrsta imovine


Faktori rizika


Način i vrsta obračuna imovine


Izvještaj o poslovanju

Nema podataka...
  Na vrh