Mišljenja - Preuzimanja a.d.

 DatumNaziv mišljenjaVelicina Veličina
26.04.2012. Stav o primjeni člana 8. stav 1. tačka g) Zakona o preuzimanju akcionarskih društava 544,02 KB
31.12.2010. Mišljenje u vezi sa statusom i ostvarivanjem prava glasa na skupštini akcionara od strane članova udruženja akcionara u smislu primjene Zakona o preuzimanju akcionarskih društava 281,87 KB
05.05.2009. Tretman akcija emitovanih i stečenih privatnom ponudom u postupku preuzimanja akcionarskih društava 108,05 KB
13.09.2007. Nastanak obaveze prometovanjem akcija s pravom glasa između bračnih drugova kroz ugovor o poklonu 69,00 KB
27.04.2007. STAV o primjeni člana 15. stav 6. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava u slučaju manipulacije na tržištu hartija od vrijednosti 69,75 KB
20.04.2007. Mišljenje o primjeni člana 4. stav 2. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava 91,75 KB
20.03.2007. Odgovor na upit akcionara u vezi sa primjenom člana 4. stav 2. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava 93,13 KB
07.08.2006. Odgovor na upit Fonda za penzijsko i invelidsko osiguranje Republike Srpske u vezi sa primjenom člana 201. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju-prečišćen tekst (Službeni glasnik RS, broj 106/05) u postupku preuzimanja akcionarskih društava 83,41 KB
27.04.2006. Objavljivanje dodatnih obavještenja u vezi sa ponudom za preuzimanje određenog emitenta i drugi oblici upoznavanja akcionara emitenta sa sadržajem ponude za preuzimanje 65,14 KB
18.04.2006. Produženje roka važenja ponude za preuzimanje emitenta u slučaju objavljivanja konkurentskih ponuda za preuzimanje 77,00 KB
12
  Na vrh