Vrste оdluka

Dopisi(1) Obavještenja(1) Odgovori na upit(3) Odluke(16) Pravilnici(12) Program rada(1) Rješenja(1.105) Standardi(1) Stavovi(3) Uvjerenja(1) Zaključci(4)
 Datum održavanjaOdluka
14411.12.2015. Rješenje kojim se: 1. Utvrđuje da prestaje da važi dozvola za obavljanje kastodi poslova kastodi banci "Sparkasse bank“ d.d. Sarajevo izdata rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-051-456/12 od 27.02.2012. godine i produžena rješenjem broj: 01-UP-55-38-1/15 od 18.02.2015. godine koja važi do 27.02.2018. godine. 2. "Sparkasse bank“ d.d. Sarajevo se briše iz registra kastodi banaka.
13406.10.2015. Rješenje kojim se: 1. Proglašava VIII emisija akcija javnom ponudom emitenta, BOBAR OSIGURANjE a.d. Bijeljina, Filipa Višnjića 211, neuspješnom, 2. Odbija prijava emitenta iz tačke 1. rješenja za upis VII emisije akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata hartija od vrijednosti u postupku istovremenog smanjenja i povećanja osnovnog kapitala, broj: 03-30-351/15 od 29.05.2015. godine.
26723.05.2018. Rješenje kojim se: 1. Ukida zabrana trgovanja hartijama od vrijednosti na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka emitenata koji nisu objavili izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2011, 2012, 2014, 2015. i 2016. godinu, naloženo rješenjima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-34-399/14 od 15.05.2014. godine, broj 01-UP-34-568/15 od 01.09.2015. godine, broj 01-UP-34-172/17 od 10.03.2017. godine i broj 01-UP-34-435-1/17 od 27.07.2017. godine; 2. Nalaže Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka da uvrsti hartije od vrijednosti iz tačke 1. dispozitiva rješenja na slobodno tržišne hartija od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem u skladu sa članom 3. stav 3. Pravila Banjalučke berze broj 01-UO-756/12 od 16.11.2012. godine, 01-UO-537/14 od 05.09.2014. godine i 01-UO-176/18 od 11.05.2018. godine.
14227.11.2015. Rješenje kojim se: 1. daje odobrenje za izmjene i dopune Prospekta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Jahorina konseko invest“ a.d. Pale. 2. daje odobrenje za izmjene i dopune Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Jahorina konseko invest“ a.d. Pale.
32618.09.2019. Rješenje kojim se: 1. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „WVP FUND MANAGEMENT“ a.d. Banja Luka daje se dozvola za osnivanje Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „WVP PREMIUM“; 2. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „WVP FUND MANAGEMENT“ a.d. Banja Luka odobrava se upravljanje Otvorenim akcijskim investicionim fondom sa javnom ponudom „WVP PREMIUM“; 3. Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „WVP PREMIUM“; upisuje se u Registar fondova i dodijeljen mu je jedinstveni identifikacioni broj JP-A-23, 4. Odobravaju se akta Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „WVP PREMIUM“: 4.1. Prospekt usvojen odlukom broj 15-UO/2019 od 27.08.2019. godine, 4.2 Statut usvojen odlukom broj 16-UO/2019 od 27.08.2019. godine. 5. Odobrava se ugovor o obavljanju poslova banke depozitara Otvorenog akcijskog investicionog fonda „WVP PREMIUM“ zaključen sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka dana 21.06.2019. godine.
22417.07.2017. Rješenje kojim se: 1. Odobrava djelimično preoblikovanje Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju "ZEPTER FOND" a.d. Banja Luka kako slijedi: 1.1. izdvajanjem dijela imovine radi osnivanja Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Future Fund“ prema vrijednosti na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 83.424.031,72 KM i prenos pripadajućeg dijela obaveza u iznosu od 553.697,68 KM, 1.2. izdvajanjem dijela imovine radi osnivanja Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus Fund“ prema vrijednosti na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 32.353.254,11 KM i pripadajućeg dijela obaveza u iznosu od 214.733,35 KM i 1.3. smanjenjem osnovnog kapitala izdvajanjem imovine za osnivanje otvorenih investicionih fondova iz podt. 1.1. i 1.2. ove tačke u visini od 115.008.854,79 KM i iznos pripadajućih gubitaka vezanih za odvojenu imovinu u visini 80.543.619,63 KM, tako da se osnovni kapital u iznosu od 320.291.477 KM smanjuje za iznos od 195.552.474,43 KM na iznos od 126.626.863 KM, podijeljen na 7.448.639 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 17 KM. 2. Odobravaju izmjene i dopune Prospekta i Statuta Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju ZEPTER FOND a.d. Banja Luka. 3. Odobrava osnivanje Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Future Fund“ i upis tog fonda u Registar fondova kod Komisije za hartija od vrijednosti s identifikacionim brojem: ________________, kao i: 3.1. Prospekt i Statut Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Future Fund“, broj: _______________ i 3.2. ugovor s Novom bankom ad Banja Luka kao depozitarom Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Future Fund“, broj: _______________ od ________________ godine. 4. Odobrava osnivanje Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Maximus Fund“ i upis tog fonda u Registar fondova kod Komisije za hartija od vrijednosti s identifikacionim brojem: ______________, kao i: 4.1. Prospekt i Statut Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Maximus Fund“ i 4.2. ugovor s Novom bankom ad Banja Luka kao depozitarom Otvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Maximus Fund“, broj: _____________ od _________ godine. 5. Obavezuje Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka da: 5.1. u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja objavi prospekte i statute otvorenih mješovitih investicionih fondova sa javnom ponudom iz t. 3. i 4. dispozitiva ovog rješenja u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske; 5.2. u roku od pet dana od dana prijema rješenja o upisu druge emisije akcija Zatvorenog mješovitog investicionog fonda u preoblikovanju ZEPTER FOND a.d. Banja Luka po osnovu smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata i pet dana od dana prijema ovog rješenja o upisu otvorenih mješovitih investicionih fondova sa javnom ponudom „Future Fund“ i „Maximus Fund“ u Registar fondova, podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i 5.3. u roku od 15 dana od dana prijema ovoga rješenja uvrsti udjele otvorenih mješovitih investicionih fondova sa javnom ponudom „Future Fund“ i „Maximus Fund“ na berzu ili drugo uređeno javno tržište.
22212.07.2017. Rješenje kojim se: 1. Ukida rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051-204/01 od 24.04.2011. godine kojim je Berzanskom posredniku „Eurobroker“ a.d. Banja Luka izdata dozvola za obavljanje poslova posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi), zajedno sa rješenjem broj 01-UP-56-192/17 od 11.04.2017. godine kojim je ista dozvola produžena; 2. Ukida rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051-1957/10 od 25.07.2010. godine kojim je Berzanskom posredniku „Eurobroker“ a.d. Banja Luka izdata dozvola za obavljanje poslova trgovine hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi), organizovanja, pripreme i sprovođenja upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije), zajedno sa rješenjem broj 01-UP-56-483-1/16 od 08.07.2016. godine kojim je ista dozvola produžena.
13127.08.2015. Rješenje kojim se: 1. Utvrđuje da je Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka djelimično izvršilo radnje koje su naložene u tački 1. dispozitiva rješenja Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-62-871-30-14G/15 od 07.07.2015. godine. 2. Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka da: 1.1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: UO 207/15 od 27.07.2015. godine uskladi sa članom 4. st. 2. i 3., a sve u skladu sa odredbom člana 8. stav 1. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/07), 1.2. Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za upravljanje portfeljom (front office), broj: UO 208/15 od 27.07.2015. godine, uskladi sa čl. 5. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.3. Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za analizu i internu kontrolu (middle office), prečišćen tekst broj: UO 209/15 od 27.07.2015. godine i Pravilnik o poslovanju organizacionog dijela – Sektor za podršku (back office) broj: 210/15 od 27.07.2015. godine, uskladi sa čl. 6. stav 1. , čl. 7.stav 1. i čl. 9. stav 3. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima, 1.4. Odluku o imenovanju lica za obavljanje interne kontrole poslovanja i osiguranje usklađenosti poslovanja, br. OD 08/15 od 04.08.2015. godine uskladi sa članom 9. stav 1. i 2. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima. 3. Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka / direktoru da stavi van snage Pravilnik o radu investicionog odbora broj: OD 02/10 od 17.03.2010. godine i razriješi predsjednika i članove Investicionog odbora i donese novi akt kojim će da propiše postupak i način donošenja investicionih odluluka. 4. Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske dostavi dokaz o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti u aktima navedenim u tački 1. dispozitiva ovog rješenja, kao i o izvršenju radnji koje su naložene u tački 3. 4. dispozitiva ovog rješenja.
13406.10.2015. Rješenje kojim se: 1. utvrđuje da je Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka djelimično izvršilo radnje koje su naložene u tački 1. dispozitiva rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-62-871-35-14G/15 od 01.09.2015. godine. 2.Nalaže se Društvu za upravljanje investicionim fondovima Polara invest a.d. Banja Luka da Proceduru donošenja i provođenja investicionih odluka broj: OD 11/15 od 14.09.2015. godine dopuni u članu I i II na način da jasno i nedvosmisleno propiše proceduru donošenja investicionih odluka i to: - na koji način se kontinuirano prati stanje na tržištima kapitala, - kriterijumi za identifikuju potencijalnih mogućnosti za investiranje i dezinvestiranje hartija od vrijednosti, - ko i kako odeđuje „ukazanu potrebu“ i na osnovu čega, - strukturu stručne analiza, - koje elemente sadrži odluka Upravnog odbora o investiranju/dezinvestiranju odnosno investiciona odluka, - koje elemente sadrži odluka direktora o investiranju/dezinvestiranju odnosno investiciona odluka kada je donosi direktor.
13228.09.2015. Rješenje kojim seu Registar emitenata upisuje 13. emisija akcija prilikom smanjenja osnovnog kapitala emitenta Wiener osiguranje a.d. Banja Luka u iznosu od 11.215.500 KM.


  Na vrh