Vrste оdluka

Dopisi(1) Obavještenja(1) Odgovori na upit(3) Odluke(16) Pravilnici(12) Program rada(1) Rješenja(1.056) Standardi(1) Stavovi(3) Uvjerenja(1) Zaključci(4)
 Datum održavanjaOdluka
9331.01.2022. Rješenje kojim se Nikolini Lalić izdaje dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera u berzanskom posredniku "Alpha Capital Management" a.d. Banja Luka
7915.10.2021. Rješenje kojim se Novaku Kondiću daje saglasnost za sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu Društva za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Alfa Capital Management“ a.d. Banja Luka
10431.03.2022. Rješenje kojim se Novoj banci a.d. Banja Luka izdaje dozvola za obavljanje kastodi poslova
11218.05.2022. Rješenje kojim se odbija zahtjev "SAVONA" d.o.o. Sežana za izdavanje dozvole za sticanje udjela u kapitalu DUIF Polara invest a.d. Banja Luka koji je jednak ili veći od 50% odsnovnog kapitala
5723.04.2021. Rješenje kojim se odobrava izmjena i dopuna jedinstvenog prospekta za prvu emisiju obveznica emitenta Osiguranje Aura a.d. Banja Luka
10222.03.2022. Rješenje kojim se odobrava jedinstveni prospekt za drugu emisiju akcija javnom ponudom emitenta Mješoviti holding ERS MP a.d. Trebinje ZP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNjICI" a.d. Trebinje
7915.10.2021. Rješenje kojim se odobrava jedinstveni prospekt za drugu emisiju obveznica emitenta MKD "PRO FIN" d.o.o. Istočno Sarajevo
11617.06.2022. Rješenje kojim se odobrava jedinstveni prospekt za treću emisiju akcija emitenta DUBIČKI ROBNI MAGAZIN a.d. Kozarska Dubica
7708.10.2021. Rješenje kojim se odobrava promotivni materijal-štampana brošura DUIF WVP Fund Management" a.d. Banja Luka
6310.06.2021. Rješenje kojim se Olgici Radić daje dozvola za obavljanje funkcije člana upravnog odbora DUIF "Management Solutions" d.o.o. Banja Luka


  Na vrh