Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "ZIF UNIOINVEST FOND" a.d. Bijeljina


Oznaka ZJP-13
Oznaka na berzi UNIP
Tip fonda Zatvoreni investicioni fond
Način ulaganja ZJP - Obični
Broj rješenja o dozvoli 01-UP-4170/07
Datum rješenja o dozvoli28.9.2007.
Datum upisa u sudski registar13.12.2007.
Kapital2.258.232,00


Banka depozitar

Banka depozitar CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Akcionarsko društvo Banja Luka

Provizija za upravljanje društvu u %:2,70
Nominalna vrijednost akcije:1,00

Principi ulaganja

Investicioni cilj fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok, kroz ulaganje imovine fonda u:
akcije, obveznice i drugu imovinu domaćih i inostranih emitenata.

Vrsta imovine

Društvo za upravljanje će voditi srednje rizičnu politiku ulaganja sredstava fonda. Sredstva fonda, društvo će ulagati u:
1. kratkoročne i dugoročne hartije od vrijednosti,
2. udjele u preduzećima i društvima,
3. udjele ili akcije investicionih fondova,
4. instrumente tržišta novca,
5. novčane depozite,
6. nekretnine.

Faktori rizika

Ulaganje u fond predstavlja preuzimanje odredjenih rizika, pošto je ulaganje na tržište kapitala
velika mogučnost da se očekivani prinos od ulaganja ne ostvari, ili da fond po osnovu ulaganja
ostvari guibitak.
Nezadovoljavajući prinos ili gubitak od ulaganja u fond može nastati kao posledica sledećih
rizika:
- zbog promjena cijena finansijskih instrumenata (finansijski rizik),
- zbog promjene kursa obračunske valute (valutni rizik),
- zbog kreditnog rizika,
- zbog rizika promjene poreskih propisa i
- zbog rizika promjene neto vrijednosti imovine fonda.

Način i vrsta obračuna imovine

Neto vrijednost imovine fonda se obračunava u skladu sa Zakonom, drugim propisima i metodologijom koju utvrdi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske ( u daljem tekstu: Komisija).
Neto vrijednost imovine fonda će se obračunavati najmanje jedanput mjesečno, a obračun će se vršiti poslednjeg dana u mjesecu,

Izvještaj o poslovanju

Prospekt Orginal 654 KB
Prospekt Nadopuna 509 KB
Prospekt Prečišćavanje 405 KB
Prospekt Nadopuna 188 KB
Rješenje kojim se odobravaju izmjene prospekta i statuta Orginal 246 KB
Statut Nadopuna 189 KB
Statut Prečišćavanje 902 KB
Statut Nadopuna 487 KB
Statut Prečišćavanje 1 MB
Statut Orginal 707 KB
Statut Nadopuna 254 KB
Statut Nadopuna 419 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Orginal 177 KB
Ugovor između DU i banke depozitara Nadopuna 462 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Nadopuna 453 KB
Ugovor između nadzornog odbora fonda i DU Orginal 399 KB
  Na vrh